Studentët aktual

Numri relativisht i vogël i studentëve ne Kolegjin UBT është ruajtur me qëllim të ruajtjes dhe ngritjes së cilësisë. Ruajtjen e këtij numri e shpjegon edhe fakti se shumë lëndë që ofrohen në Kolegjin UBT janë lëndë që nuk ofrohen në universitetet tjera të rajonit. Për më tej, shumë lëndë që mbahen në Kolegjin UBT kërkojnë punë në laboratorë të sofistikuar dhe në grupe të vogla studentësh. Përmbajtja e standardeve ndërkombëtare në punë dhe zbatimi i metodave bashkëkohore të mësimdhënies me studentin në qendër kanë qenë determinante në rritjen e numrit të studentëve në shkallë të normales jashtë ngritjeve rapide. 


Me ngritjen e kapaciteteve të reja infrastrukturore, Kolegji UBT parasheh një ngritje në numrin e studentëve.

Lajme