Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

UBT është e përkushtuar që bashkëpunimin me studentë ta konsiderojë si një nga asetet më të çmuara të tij, duke e bërë pjesë të pandashme të secilit aktivitet brenda UBT. Në këtë kuadër UBT Alumni është një komponentë e rëndësishme e UBT-së në të gjitha aspektet zhvillimore të UBT.

 UBT dhe partnerët ofrojnë një rrjet të gjerë të mundësive që janë në dispozicion të të gjithë të diplomuarve në UBT, përparësi këto që janë shfrytëzuar në mënyrë efektive nga të gjithë të diplomuarit. Dëshmi e kësaj janë pozitat prestigjioze dhe të arriturat e tyre në sferat e ndryshme të jetës shoqërore në Kosovë dhe jashtë saj. Dr.Edmond Hajrizi
President

Lorem ipsum dolor sit amet

Në mbështetje të kësaj, UBT ka krijuar forume të rregullta që shërbejnë si hapësirë e përshtatshme për studentët e diplomuar, për të diskutuar dhe sjellë përvojat dhe praktikat më të mira të tyre, të cilat sigurojnë zhvillim të vazhdueshëm të ideve kreative dhe projekteve zhvillimore.

Po ashtu, Alumni është direkt i involvuar në mësimdhënie, në projekte profesionale dhe hulumtuese, në strukturat organizative dhe vendimmarrëse të UBT.

Departamenti Stafi i rregullt Stafi jo i rregullt PHD i rregullt PHD jo i rregullt MSc.& Dipl. i rregullt MSc.& Dipl. jo i rregullt Gjithsej
MBE 32 15 16 12 16 3 47
LPSD(*) 26 8 9 5 17 3 34
CSE 32 15 16 12 16 3 47
ASP 32 15 16 12 16 3 47

Dolor sit amet lorem ipsum

Në mbështetje të kësaj, UBT ka krijuar forume të rregullta që shërbejnë si hapësirë e përshtatshme për studentët e diplomuar, për të diskutuar dhe sjellë përvojat dhe praktikat më të mira të tyre, të cilat sigurojnë zhvillim të vazhdueshëm të ideve kreative dhe projekteve zhvillimore.

Po ashtu, Alumni është direkt i involvuar në mësimdhënie, në projekte profesionale dhe hulumtuese, në strukturat organizative dhe vendimmarrëse të UBT.

  • Edukimi i lartë profesional - përfshirë nivelin universitar
  • Trajnime profesionale të certifikuara
  • Transferi i teknologjisë dhe dijeve (know-how)
  • Shërbimet për mbështetjen e bizneseve
  • Publikimet
  • Hulumtimet dhe zhvillimet ndërkombëtare.

Lajme