Aplikimi dhe regjistrimi në Kolegjin UBT

Aplikimi mundë të bëhet online në web faqen e Kolegjit UBT ose drejtpërdrejt në lokalet tona.


Dokumentet e nevojshme për aplikim në nivelin baçelor janë:

  • Diploma e shkollës së mesme
  • Dëftesat e shkollimit te mesëm
  • Certifikata e lindjes
  • 2 fotografi
  • Kopja e letërnjoftimit

 

Regjistrimi i çdo aplikanti bëhet pas dorëzimit të dokumentacionit të duhur, pagesës së këstit të parë dhe nënshkrimit të kontratës për studime.


Dokumentet e nevojshme për aplikim ne nivelin master janë:

  • Diploma universitare, 
  • CV personale, 
  • certifikata e lindjes, 
  • 2 fotografi, 
  • kopja e letërnjoftimit. 

 

Regjistrimi i çdo aplikanti bëhet pas dorëzimit të dokumentacionit të duhur, pagesës së këstit të parë dhe nënshkrimit të kontratës për studime.

 

Lajme