FAKTE RRETH PROGRAMIT

Të punësuarit e studentëve të Sistemeve të Informacionit të Kolegjit UBT-së: shkalla e punësimit, punëdhënësi  dhe pozicioni i punës.

 

 

 

STRUKTURA E PROGRAMIT

PËRSHKRIMI I SHKURTË I PROGRAMIT MASTER: SISTEMET E INFORMACIONIT

Përshkrimi i programit të studimit

Description (name) of the study programme

Sistemet e Informacionit

Information Systems

Niveli i kualifikimit sipas KNK (Korniza Nacionale e Kualifikimeve)

Level of qualification according to NQF

(with abbreviations BA, MA, PhD, doctorate programme, university course, certificate or professional diploma)

Niveli 7

Level 7

Grada Akademike apo emërtimi i diplomës

Academic degree or name of the diploma, spelled out in full and in abbreviated form

MSc. në Sistemet e  Informacionit

MSc. In Information Systems

Fusha e studimit sipas Erasmus Kodeve

Area of study according to the Erasmus Subject Area Codes (ESAC)

Sistemet e Informacionit

Information Systems

Profili i Programit Akademik

Profile of the academic programme (specialisation)

 

Koncentrimi 1: Sistemet e Informacionit për Biznes

Koncentrimi 2: Sistemet e Informacionit, Siguria dhe Privatësia

Koncentrimi 3: Sistemet Gjeografike të Informacionit

Koncentrimi (4) Sistemet e Informacionit për Biblioteka dhe Arkiva

Koncentrimi 5: e-Komerci

Koncentrimi 6: Statistikat, Procesimi i të dhënave dhe Simulimi

Concentration 1: Business Information Systems

Concentration 2: Information Systems, Security and Privacy

Concentration 3: Geo-Infomation Systems

Concentration 4: Information Systems for Library and Archive

Concentration 5: Electronic Commerce

Concentration 6: Statistics, Data Processing and Simulation

Grupet e targetuara

Target group

 

Studentët që kanë të përfunduar shkallën Bachelor (ekuivalente me 180 ECTS) dhe që i plotësojnë kërkesat e parashtruara me ligjin në fuqi.

Students who completed bachelor degree (180 ECTS) and fulfil the requirements according to the Law

Kohëzgjatja minimale e studimeve

Minimum duration of studies

Katër semestra (dy vite akademike)

Four  semesters {two academic years}

Forma e studimeve (kohë të plotë, kohë të pjesërishme, mësim nga distance, etj) 

Form of studies (full time, part time, distance learning etc.)

E rregullt,

Regular

Numri i ECTS (total dhe në vit)

Number of ECTS credits (total and per year)

Total :120 ECTS

Në vit: 60 ECTS  (Per year:60 ECTS)

Numri i vendeve për studim

Number of study places

40 per group

 

Personi përgjegjës për programin

Person in charge for the study programme

Dr.Sc. Ylber Limani,

Personeli shkencor/ akademik permanent (numri i stafit për kategori)

Permanent scientific/artistic  personnel (number per staff category)

Dr.- 6 ;  Can.Dr.- 5;

MSc.  9

Cand. MSc.

Kostoja e studimit

Tuition fees

_____€/a y

Lajme