REZULTATET E PRITSHME NGA TË MËSUARIT E PROGRAMIT SI-MASTER

Me përfundimin e programit Master në SI , studentët do të arrijnë tri qëllime kryesore:

 • Të njohin dhe të kuptojnë proceset dhe sistemet;
 • Të disponojnë shkathtësi  dhe aftësi profesionale dhe akademike;
 • Të gjykojnë profesionalisht dhe të kenë qasje proaktive.

 

Këto qëllime arrihen me anetë objektivave, me arritjen e të cilave studentët do jenë në gjendje të:

 • Demonstrojnë njohuri dhe të kuptuar brenda fushës së sistemeve të informacionit, duke përfshi një njohuri të përgjithshme dhe dominim të fushës së gjërë të SI dhe njohuri të thellë dhe të specializuar të një pjese të caktuar;
 • Demonstrojnë njohuri të thella metodologjike kërkimore dhe zhvillimore  në fushën e sistemeve të informacionit;
 • Demonstrojnë njohuri të plotë dhe të kuptojnë sistemet e informacionit, me një theks të veçantë në metodat dhe praktikat e dizajnimit të proceseve dhe të sistemeve të informacionit;
 • Demonstrojnë njohuri mbi përdorimin e teorive dhe modeleve praktike të sistemeve të informacionit  për të analizuar një spektër të gjerë të problemeve të bizneseve dhe të shoqërisë së sotme; 
 • Demonstrojnë një aftësi për të integruar njohuritë dhe për të analizuar e vlerësuar fenomenet komplekse, çështjet dhe situatat edhe atëherë kur informacioni në dispozicion është i kufizuar;
 • Demonstrojnë aftësi për të identifikuar dhe për të formuluar probleme dhe për të afruar metoda të avancuara  për zgjidhjen e tyre;
 • Demonstrojnë aftësi për të nxjerrë konkluzione, për të formuluar argumente dhe për të diskutuar me grupe të ndryshme të fushës dhe të interesit; 
 • Demonstrojnë aftësi të nevojshme për të marrë pjesë në kërkimin dhe zhvillimin e aktiviteteve dhe proceseve edhe në kontekste tjera të avancuara;
 • Demonstrojnë aftësi për të zgjidhur problemet e dizajnimit të sistemeve të informacionit;
 • Demonstrojnë aftësi për të integruar metodat nga fusha të ndryshme të organizimit, të menaxhimit, të sistemeve teknologjike, të informacionit dhe të komunikimit;
 • Demonstrojnë aftësi për të punuar në mënyrë individuale si dhe në grupe me studentë nga kultura të ndryshme, për të zgjidhur problemet praktike, si dhe për të menaxhuar një projekt më të gjerë.
 • Demonstrojnë aftësi për të bërë vlerësime brenda sistemeve të informacionit, duke marrë në konsideratë aspektet relevante shkencore, sociale dhe etike, të ndërlidhura me zhvillimin e profesionit;
 • Demonstrojnë njohuri për potencialin dhe kufizimet e shkencës, rolin e saj në shoqëri dhe përgjegjësitë e njerëzve për mënyrën se si ata e përdorin shkencën;
 • Demonstrojnë aftësi për të identifikuar nevojat e tyre për njohuri të mëtejshme dhe për të marrë përgjegjësinë për zhvillimin e mëtutjeshëm  dhe transferimin e njohurive.

 

Lajme