Kriteret për pranim të studentëve

Programi i studimit është i hapur për të gjithë kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme. Kandidati është i përshtatshëm për pranim nëse ai/ajo përmbush kriteret minimale të pranimit të caktuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

Lajme