Detaje tjera rreth programit Juridik LL.B

 • Diploma njihet në sektorin publik dhe privat në Kosovë dhe Bashkim Evropian
 • Kolegji UBT ofron mundësi studimi/transferi në BE përmes Erasmus Mundus/Erasmus +
 • Programi është i harmonizuar me rregullat e Bashkimit Evropian dhe ofron mundësi transferi dhe njohje në Evropë
 • Stafi vendor dhe ndërkombëtar të kualifikuaar në universitete më të mira botërore
 • Trajnimet: CISCO, Microsoft, AutoCAD, ECDL, IPMA
 • Sistem Online të studimeve (Moodle)
 • Orare fleksibile paradite, pasdite dhe vikendeve
 • Punë pratike (Internship) në Sistemin Gjyqësor të Kosovës 
 • Vizita Studimore:  Kosovë dhe jashtë vendit
 • Mundësi anagazhimi në Kolegjin UBT për studentët e dalluar
 • Asistencë për punësim nga Qendra e Karrierës
 • Infrastruktura sipas standardeve juridike
 • Bibloteka me e madhe ne vend
 • Mundësi studimi në Qendrat e Ekselencës për Kriminologji Kumputerike, E Drejta Pronësore Intelktuale, E Drejta Biznesore
 • Ekspertize ligjore ne te drejten financiare, bankare, sigurimeve, tatimeve, kontabilitetit, e drejta e internetit dhe e drejta e mediave

Lajme