Aktivitetet

Seminaret/Puntoritë

Seminaret dhe puntoritë organizohen në mënyrë të rregullt në aspekte të ndryshme të së drejtës. Jurist eminent, avokatë, profesorë dhe student nga universitete dhe kolegje të ndryshme ftohen për të marrë pjesë në këto aktivitete  

 

Vizitat

Gjatë programit akademikë organizohen vizita studimore mbrenda dhe jashte vendit. Në Kosovë do të vizitohen institucione të administratës publike, gjykatat, burgjet, avokaturat dhe institucionet tjera   të ngjajshme me qëllim të familjarizimit me punën e këtyrë  institucione relevante.  

 

Pune Praktike (Internship) 

 

Studentët e Kolegjit UBT gjatë studimeve por edhe mbas përfundimit të studimeve do të kenë mundësi të bëjnë praktikë në intitucionet relevante me ndihmën e qendrës së karrierës në Kolegjin UBT.

 

Per me shume informata reth qendres se karriers klikoni linkun: http://www.ubt-uni.net/?cid=1,448

Lajme