Destinacioni pas studimeve i studentëve

Juristët kanë mundësi të punsohen në shumë fusha. Duke marrë parasysh se shtyllë e 
zhvillimit shoqërorë janë ligji dhe normat shtetërore, nevoja për juristë të aftë është 
më se e domosdoshme. 
Pavarësisht nga mundësite nga vetë profesioni, shkollimi në Kolegjin UBT nëdrejtimin juridik, ju 
mundëson dhe ju aftëson që të dalloni nga juristët të tjerë të diplomuar. Kolegji UBT ofron edukim 
në shkathtesitë profesionale juridike ku studentët tanë bëjne dallimin në shoqëri, duke treguar 
përkushtim në zhvillimin dhe sundimin ligjorë në Kosovë.

Disa destinacione pas studimeve jane:                 
- Master 1 vjeçar në Kolegjin UBT                     
- Master jashtë vendit tek institutcionet partnere      
- Administrate Publike      
- Sistem gjyqësor – Provimi i Jurispodencës      
- Karrierë si:
         Avokat, 
         Gjykatës, 
         Prokurorë
- Mundësi punësimi si Noter, Ndërmjetësues dhe Përmbarues      
- Këshilltar Juridik në institucione publike dhe private  
- Karriere ne Sektorin Bankar

  - Karriere ne Organizata ndërkombëtare

ligji dhe normat shtetërore, nevoja për juristë të aftë është më se e domosdoshme. 

Lajme