Struktura e Kurrikules

VITI I PARE: 60 ECTS

SEMESTRI 1:30 ECTS

Nr.

Tipi

Lënda

1

C

Inxhinieria e Avancuar Elektrike dhe Elektronike

2

C

Modelimi dhe Dizajni Kompleks Softuerik

3

C

Automatizimi dhe komunikimi Industrial

4

C

Shkenca dhe Inxhinieria e Avancuar e Materialeve

5

C

Menaxhim dhe Kulturë Organizative

6

C

Modelimi dhe Simulimi për Mekatronikën e Avancuar

SEMESTRI 2:30 ECTS

Nr.

Tipi

Lënda

7

C

Sistemet e Avancuara Mekatronike

8

C

Dizajn i Avancuar dhe Inxhinieria e Sistemeve Kontrolluese

9

C

Robotika dhe Sistemet e Automatizuara

10

C

Inxhinieria e Sistemeve Komplekse

11

C

Mikro-Mekatronika

12

C

Procesimi Digjital i Sinjaleve

13

C

Dizajni i Sistemeve Embedded

VITI I DYTE: 60 ECTS

SEMESTRI 1:30 ECTS

Nr.

Tipi

Lënda

14

C

Metodat e Hulumtimit

15

C

Menaxhimi i Projekteve dhe Operacioneve

16

C

Koncentrimet

Opsionet e studenteve për një koncentrim

17

C

Koncentrimi 1: Menaxhimi i Mekatronikës

·         Ekonomiksi dhe Menaxhimi i Inxhinierisë

·         Menaxhimi i Sistemeve te Informacionit

·         Analiza e Vendimmarrjes

·         Menaxhim i Marketingut

 

18

C

Koncentrimi 2: Dizajni i Produkteve Industriale

·         Zhvillimi dhe Menaxhimi i Produkteve

·         CAD dhe Analiza Kompjuterike Strukturale

·         Optimalizimi i Dizajnit

·         Dizajni i Avancuar i Prodhimtarisë

19

C

Koncentrimi 3:  Teknologjia dhe Inxhinieria e Procesit te Prodhimit

·         Inxhinieria e Procesit

·         Dinamika e Makinave dhe Sistemeve

·         Dizajni i Avancuar i Produkteve

·         CAD dhe Analiza Kompjuterike Strukturale

SEMESTRI 2:30 ECTS

Nr.

Tipi

Lënda

19

C

Projekt Praktik ne Mekatronike/Laboratorik

20

C

Tema e Diplomës

Lajme