Kriteret për regjistrim dhe pranim të studentëve

Kriteret e programit për pranim janë si më poshtë:

  • Studentet qe kanë përfunduar nivelin bachelor ne Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri
  • Studentet qe kanë përfunduar nivelin bachelor ne Sisteme te Informacionit
  • Studentet qe kanë përfunduar nivelin bachelor ne Mekatronike ose Elektroteknike/Elektronike
  • Studentet qe kanë përfunduar nivelin bachelor ne fushat e Biznes dhe Administrate te cilët dëshmojnë se kane eksperience paraprake ne shkenca kompjuterike dhe inxhinieri ose janë ne gjendje ta kompletojnë paketën parapërgatitore te mekatronikës(Matematike, Hyrje ne Mekatronike, Mekanike, Bazat e elektroteknikes dhe elektronikes, Shkenca kompjuterike 1) 

Lajme