Struktura e Kurrikules

Teoria e kompetencës profesionale ka sjelle një mbështetje konceptuale për zhvillimin e përmbajtjes se kurrikules (Deverooux, 2004). Dimension kryesor i qendrës se modelit dhe përmbajtjes se krikllës, ne sjelljen e një kombinimi te balancuar te kompetencës teknike, kompetencës administrative kompetencës etike, kompetencës produktive dhe kompetencës profesionale. Ne kushte te kompetencës teknike, kurset bazike japin njohuri esenciale te mekatronikës përmes disiplinave ndërlidhëse. Fokusi kryesore ka qene ne shkencat natyrore prandaj një baze solide është shtruar për njohuritë bazike teknike qe ndërlidhen me teknologjitë mekatronike. Kurrikula përmban lendet nga fizika, kimia, inxhinieria mekanike, shkenca dhe inxhinieria e materialeve, shkenca kompjuterike, teknologjia e informacionit dhe inxhinieria elektrike dhe elektronike. Ne mënyrë qe te forcohet kompetenca administrative e te diplomuarve, kurrikula përmban lendet nga ekonomiksi dhe Biznesi, inxhinieria dhe menaxhmenti industrial, psikologjia industriale dhe organizative, ndërmarrësi dhe inovacion dhe menaxhim i projekteve. Qëllimi kryesor i dizajnit te mësipërm është te zhvillohet një kurrikul e cila do tu mundësonte te diplomuarve ne Mekatronike qe te jene te familjarizuar me çështjet e biznesit dhe menaxhimit dhe ti vlerësojnë këto ne kontekst te implementimit te sistemeve mekatronike.

Për me shume, etika, ligji dhe inxhinieria janë përfshire si lende obligative për kurrikulen. Shume pak programe te inxhinierisë dhe teknologjisë e inkorporojnë etiken si lende kryesore (IEEE, 2013) dhe kjo është një qasje e re qe te njoftohen te diplomuarit dhe praktikuesit me ligjet, procedurat, kodin e punës dhe etiken e shoqërisë. Institucioni i ka kushtuar vëmendje te veçantë ne simulimin e projekteve dhe ideve te ardhshme te pozicionuara ne biznes dhe etiken e inxhinierisë. Kursi I Anglishtes dhe kursi Hulumtimet Shkencore dhe Teknikes janë menduar qe te rrisin kompetencën personale te studenteve. Këto do te duhej te forconin atributet e studenteve për te dyja edhe komunikimin verbal edhe për komunikimin ne te shkruar si dhe te jene ne gjendje për hulumtim dhe te bëjnë prezantimin efektiv te informatave. Punimi i temës se diplomës se studenteve  duhet te jete i ndërlidhur ngushte me projektin praktik ne mekatronike dhe do te duhej te shërbente ne ngritjen e shkathtësive te studenteve për pune praktike ne industri dhe prodhimin e hulumtimit relevant industrial. Te diplomuarve u ofrohet mundësia qe te specializojnë  ne fusha dhe procese te mekatronikës, përmes lendeve zgjedhore te detyrueshme ne semestrin e fundit. Ne fund, puna ne ekip dhe dinamike u janë prezantuar studenteve si pjese e vlerësimit te lendes dhe është diskutuar ne detaje si pjese e psikologjise organizative dhe industriale.

 

Semestri I fundit u ofron studenteve mundësi qe te marrin tri lende zgjedhore te detyrueshme ne njërën nga fushat e tyre te preferuara te specializimit.

 

VITI I PARE: 60 ECTS

SEMESTRI 1:30 ECTS

Nr.

Tipi

Lënda

1

C

Hyrje ne Fizike

2

C

Hyrje ne Kimi dhe Ambient

3

C

Matematika 1

4

C

Hyrje ne Mekanikë

5

C

Shkenca Kompjuterike 1

6

C

Anglisht

SEMESTRI 2:30 ECTS

Nr.

Tipi

Lënda

7

C

Bazat e Inxhinierisë Elektronike dhe Elektrike

8

C

Bazat e Inxhinierisë Mekanike

9

C

Matematika 2

10

C

Shkenca dhe Inxhinieria e Materialeve

11

C

Shkenca Kompjuterike 2

12

C

Ekonomiks dhe Menaxhim i Inxhinierisë

VITI I DYTE: 60 ECTS

SEMESTRI 1:30 ECTS

Nr.

Tipi

Lënda

13

C

Hyrje ne Mekatronike

14

C

Qarqet dhe Sinjalet Digjitale

15

C

Termodinamika dhe Fluidet

16

C

Inxhinieria e Sistemeve Softuerike

17

C

Teknologjia e Informacionit

18

 

Ligji, Etika dhe Inxhinieria

SEMESTRI 2:30 ECTS

Nr.

Tipi

Lënda

19

C

Automatizimi dhe Prodhimtaria

20

C

Sistemet Mekatronike  1 (Analiza dhe Dizajni)

21

C

Modelim dhe Simulim

22

C

Inxhinieria e Sistemeve Kontrolluese

23

C

Sistemet Embedded

24

C

CAD Computer Aided-Design/CAM

VITI I TRETE: 60 ECTS

SEMESTER 5: 30 ECTS

Nr.

Tipi

Lënda

25

C

Psikologjia Industriale dhe Organizative

26

C

Inxhinieria Industriale

27

C

Matje dhe Instrumente Matëse

28

C

Sistemet Mekatronike  1 (Implementimi)

29

C

Automatizim dhe Robotikë

30

C

Ndërmarrësi dhe Inovacion

SMESTER 6: 30 ECTS

Nr.

Tipi

Lënda

31

C

Menaxhim I Projekteve

32

 

Hulumtim Shkencor dhe Teknik

33

C

SPECIALIZIMET

·         Menaxhimi i Mekatronikës

·         Automatizim Industrial dhe procesi i Kontrollit

·         Dizajni i Produkteve Industriale

·         Sistemet Inteligjente dhe Robotikë

·         Inxhinieria Biomedicinale

·         Inxhinieria Elektrike

·         Inxhinieria e Telekomunikacionit

·         Inxhinieria Mekanike

·         Inxhinieria Aeronautike

34

C

Tema e Diplomës dhe Projekti praktik ne Mekatronike

Lajme