Kriteret për regjistrim dhe pranim të studentëve

Kriteret e programit për pranim janë si më poshtë:

  • Studentët të cilët kanë të përfunduar EQF niveli i 3 ne shkollën e mesme drejtimi shkenca kompjuterike.
  • Studentët të cilët kanë të përfunduar EQF niveli i 3 ne shkollën e mesme drejtimi Informatikë
  • Studentët të cilët kanë të përfunduar EQF niveli i 3 Matematikë
  • Studentët të cilët kanë të përfunduar EQF niveli i 3 Shkenca Natyrore
  • Studentët të cilët kanë të përfunduar EQF niveli i 3 Shkenca te Inxhinierisë
  • Studentët të cilët kanë të përfunduar EQF niveli i 3 Shkenca (inxhinierisë mekanike, elektrike, elektronike dhe sistemeve kontrolluese)
  • Studentët të cilët kanë të përfunduar EQF niveli i 3 Biznes
  • Studentët që kanë kryer EQF shkenca sociale dhe humane duhet të jenë në gjendje t'i nënshtrohen paketës parapërgatitore të ofruar nga Departamenti i Mekatronikës (Kalkulusi 1, Kalkulusi 2, Shkenca (Fizikë industriale dhe Kimi)
  • Nxënësit në testin kombëtar të maturës duhet të kenë arritur 40% apo më tepër pikë në matematikë, gjuhë dhe  gjuhë angleze.
  • Profesionistët të cilët kanë punuar në industri me dy vjet ose më shumë përvojë pune në një nga fushat e Mekatronikës do të pranohen pavarësisht fushës së tyre të mëparshme të arsimit të mesëm të lartë

Lajme