Struktura e programit PPM dhe pritjet nga mësimi

Studentët do të mësojnë programin PPM duke përdorur një shumëllojshmëri të metodave të reja të mësimdhënies, me një fokus në ofrimin e një elementi të fortë praktik të orientuar në sigurimin e aftësive të  nevojshme për një karrierë në sektorin publik.


Metodat e mësimdhënies dhe mësim-nxënies do të përfshijnë:

  • Ligjërata, diskutime dhe debate;
  • Shkrim të  memove, të letrave, dhe të  eseve të shkurtra nga fusha të ndryshme të politikave publike dhe të menaxhimit;
  • Ushtrime dhe detyra të ndryshme të orientuara në probleme dhe  zgjidhje;
  • Prezantime individuale dhe grupore;
  • Shkrime të  raporteve analitike;
  • Vlerësime të përbashkëta të proceseve me gojë dhe me shkrim;
  • Zhvillim të aftësive menaxhuese dhe udhëheqëse përmes shembujve dhe transferit të njohurive nga praktika e punës dhe nga ligjëratat tematike.

 

PËRSHKRIMI I SHKURTË I PROGRAMIT MASTER: POLITIKAT PUBLIKE DHE MENAXHIMI

Përshkrimi i programit të studimit

Description (name) of the study programme

Politikat Publike dhe Menaxhimi

Public Policy and Management

Niveli i kualifikimit sipas KNK (Korniza Nacionale e Kualifikimeve)

Level of qualification according to NQF

(with abbreviations BA, MA, PhD, doctorate programme, university course, certificate or professional diploma)

Niveli 7

Level 7

Grada Akademike apo emertimi i diplomës

Academic degree or name of the diploma, spelled out in full and in abbreviated form

MA në Politika Publike dhe Menaxhim

MA Public Policy and Management

Fusha e stdimit sipas Erasmus Kodeve

Area of study according to the Erasmus Subject Area Codes (ESAC)

Politikat Publike dhe Menaxhimi

Public Policy and Management

Profili i Programit Akademik

Profile of the academic programme (specialisation)

 

Koncentrimi 1: Politikat Publike

Concentration (1): Public Policy

Koncenrtimi 2: Menaxhimi Publik
Concentration (2): Public Management

Grupet e targetuara

Target group

 

Studentët që kanë të përfunduar shkallën Bachelor (ekuivalente me 180 ECTS) dhe që i plotësojnë kërkesat e parashtruara me ligjin në fuqi

Students who completed bachelor degree (180 ECTS) and fulfil the requirements according to the Law

Kohëzgjatja minimale e studimeve

Minimum duration of studies

Katër semestra (dy vite akademike)

Four  semesters {two academic years}

Forma e studimeve (kohë të plotë, kohë të pjesërishme, mësim nga distance, etj) 

Form of studies (full time, part time, distance learning etc.)

E rregullt,

Regular

Numri i ECTS (total dhe në vit)

Number of ECTS credits (total and per year)

Total :120 ECTS

Në vit: 60 ECTS  (Per year:60 ECTS)

Numri i vendeve për studim

Number of study places

40 në grup

40 per group

Përsoni përgjegjës për programin

Person in charge for the study programme

Dr.Sc. Ylber Limani,

Personeli shkencor/ akademik permanent (numri i stafit për kategori)

Permanent scientific/artistic  personnel (number per staff category)

Dr.- 6 ;  Can.Dr.- 5;

MSc.-; 9

Cand MSc-

Kosotoja e studimit

Tuition fees

_____€/a y

 

 

Lajme