Mundësitë e të mësuarit teorik e praktik

Programi i studimit do të ofrojë mundësi për studentët, që përveç njohurive akademike teorike, të fitojnë edhe aftësi më të gjera praktike.

Gjatë studimeve dy vjeçare, studentët do të kenë rreth:

70% e fokusit teorik/ akademik; dhe

 

30% mundësi praktike të mësimit; 

Lajme