Qëllimi i programit të studimit

Programi I studimeve Master ëhtë dizajnuar për të mësuar principet matematikore dhe dizajnimin dhe zbatimin efikas të softëerit dhe hardëerit.

Ky kurs është I dedikuar për të diplomuarit në shkenca kompjuterike si dhe të diplomuarit në disa fusha të tjera të cilët kanë ndonjë trajnim apo përvojë në programim.


 

Ashtu si në degët e tjera të matematikës së aplikuar dhe inxhinierisë, përmirësimi në praktikën e programimit kërkon përcaktim dhe zbatim të përpiktë të metodave për kuptimin e matematikës, kalkulimeve dhe vërtetimit. Duke e ditur këtëm programim synon të ofrojë themelet e avancuara për një karrierë profesionale në industrinë e teknologjisë informative dhe fushave të saj, për të rritur aftësitë e një profesionisti I cili është duke punuar në një nga industritë, dhe për të siguruar hulumtime në teorinë dhe praktikën e shkencave kompjuterike, programimit si dhe dizajnimit të sistemeve të bazuara në kompjuter, për të prezantuar njohuritë, metodat e përvojave dhe dizajnit si dhe për të implementuar tëknikat bashkëkohorë dhe qasjen në dizajnimin e kurikulës.

Lajme