Ku mund të punësohem

Të diplomuarit do të jenë në gjendje që të punojnë në profesione të ndryshme dhe në sektorë të ndryshëm ekonomik:

  • Menaxher i Informacionit për Biznese –  propozon planë dhe strategji për integrimin e TIK-ut në prodhim, ofrim të shërbimeve ose administratë
  • Administrator i Bazës së të Dhënave – analizon nevojat e menaxhimit të informacioneve, dizajnon dhe mirëmbam bazat e të dhënave
  • Zhvillues – Krijon produkte dhe shërbime të TIK-ut duke u bazuar në kërkesat e klientit
  • Specialist i Mediave Elektronike – krijon website dhe aplikacionit multimediale të kombinuara me fuqinë e teknologjisë digjitale me përdorim efektiv të grafikës, audios dhe video imazheve.
  • Konsulent i TIK-ut – ofron shërbime konsulente për biznese dhe administatën publike se si TIK-u ofron vlera konkureëncës, administratimit dhe ofrimit të shërbimeve
  • Menaxher i Rrjetës – siguron drejtimin e rrjetit, përfshirë telekomunikimin dhe infrastrukturën e kompjuterik për të plotësuar kërkesat e organizatës në pjesën e komunikimit
  • Specialist i Sigurisë së TIK-ut  - mirëmban rrjetën e organizatës dhe të klientëve, bazën e të dhënave dhe sigurinë e informacioneve
  • Administrator i Sistemit – administron sistemet e TIK-ut, komponentet në server, rrjeta, bazë të të dhënave, web server dhe administrim të ndermarrjes.
  • Specialist Teknik – mirëmban dhe riparon pjesën hardëerike dhe Softwerike në mjediset e klientit

 

Lajme