Grupet e synuara

Grupet kryesore të synuara të programit janë:

  • Studentët me diploma universitare në një diciplinë të shkencave kompjuterike dhe që kërkojnë një avancim në diplomim
  • Studentët me diploma universitare në fushën e Teknologjisë së Informacionit që kanë nevojë për studime të mëtutjeshmë në një specializim të veqantë
  • Studentët të cilët kanë qenë duke punuar në fushën e Teknologjisë Informative dhe duan të fitojnë një kualifikim më të gjerë
  • Studentët nga diciplinat jashtë teknologjisë informative që duan të ndryshojnë rrugën e karrierës: studentët nga shkenca mateëmatike, inxhinieria, studentët nga biznesit dhe Administrata Publike
  • Praktikantët e TIK-ut dhe Menaxherët – programi ofrohet edhe për praktikantët ekzistues të TIK-ut që janë të interesuar për të përmirësuar edhe më tej njohuritë e tyre dhe shkathtësitë në profesion
  • Profesionistët e Industrisë – programi ofrohet për ata të cilat ushtrojnë funksionë të ndryshmë të TIK-ut në strukturat e tjera ekonomike ku integrimi i TIK-ut është parë si një vlerë e shtuar
  • Profesionistët e Administratës Publike – programi ofrohet për ata të cilët tashmë punojnë në administratën publike dhe ku TIK-u është parë si një mjet kyq, për menaxhimin e informacionit, sigurisë së informacionit, qeverisjes elektronike (e-qeverisja) dhe aty ku përdorimi i TIK-ut ndikon në përmirësimin e shërbimeve publike  

 

Lajme