Përmbajtja

Planprogrami i Studimeve Bachelor -
Fakullteti I Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë

VITI I PARË:            60 ECTS

SEMESTRI  1:       30 ECTS

No

Type

Lënda

1

C

Shkenca Kompjuterike 1

2

C

Matematikë 1

3

C

Bazat e Inxhinierisë elektronike/elektrike

4

C

Bazat e Teknologjisë Informatike

5

C

IT, Ligji dhe Shoqëria

6

C

Anglishtë për Inxhinierë

 

1

C

Shkenca Kompjuterike 2

2

C

Arkitektura dhe Organizimi I Kompjuterëve

3

C

Matematikë 2

4

C

Hyrje në Algoritme

5

C

Qaret Digjitale dhe Sinjalet

6

C

Zgjedhore 1

 

Teknikat e Zgjidhjet së Problemeve

Hyre në Inxhinierinë ekonomike

Metodat dhe Analiza Ekonike e Psikologjisë Inxhinierike

 

 

No

Type

Lënda

1

C

Sistemet Operative

2

C

Sistemet e Bazave të të dhënave

3

C

Algoritmet dhe Struktura e të dhënave

4

C

Inxhinieria Softwerike

5

C

Sistemet dhe Sinjalet

6

C

Struktura Diskrete 1 (Matematikë)

7

 

Interaksioni Kompjuter-Njeri

 

No

Type

Lënda

1

C

Struktura Diskrete 2 (Probabiliteti dhe Modelimi)

2

C

Inxhinieria e Sistemeve Kompjuterike

3

C

Rrjetat Kompjuterike dhe Komunikimi

4

C

Sistemet e ndërlidhura

5

C

Inxhinieria e Webit

6

C

Kursi Laboratorike 1

7

E

 

8

 

Zgjedhore 2 (studentët zgjedhin një lëndë)

 

Hyrje në Robotikë dhe Sistemet intelegjente

Cloud Computing

Hyrje në Sistemet e Informacionit për Shëndetësi

Hyrje në Sigurinë e të dhënave

 

 

1

C

Zgjedhore e lirë (studentët zgjedhin dy lëndë)

2

C

Specializimet

 

Inxhinieria e Sistemeve Softwerike

Baza e të dhënave dhe Sistemet e Informacionit

Rrjetat dhe Telekomunikimet

Grafika Kompjuterike dhe Multimedia

Web Programming

 

Robotika dhe Sistemet Intelegjente

 

Informatike Bio Mjeksore - BioInformatika

 

Siguria dhe Sigurimi I Informacionit

 

 

1

C

Menaxhimi I Projektit

2

C

Ndërmarësia dhe Inovacioni

3

C

Komunikimi dhe Zhvillimi Profesional – Seminar

4

C

Shkrimi Shkencor dhe Teknik

5

C

Kursi Laboratorik 2 (Projekt Individual)

6

C

Teza - Punim Diplome

 

 

A

SPECIALIZIMI: INXHINIERIA E SISTEMEVE SOFTWERIKE

1

CE

Inxhinieria e kërkesave

2

CE

Dizajnimi I Softwerit

3

CE

Arkitektura e Softwerit

4

CE

Testimi dhe Mirëmbajtja e Softwerit

 

 

 

 

B

SPECIALIZIMI BAZA E TË DHËNAVE DHE SISTEMET E INFORMACIONIT

1

CE

Bazat e Avancuara të të dhënave

2

CE

Menaxhimi I Informacionit dhe Analitika

3

CE

Menaxhimi I Sistemeve të Informacionit

4

CE

Siguria e Bazës së të dhënave dhe IT

 

 

 

 

C

SPECIALIZIMI: RRJETAT DHE TELEKOMUNIKACION

1

CE

Rrjetet kompjuterike Avancuar

2

CE

Bazat e Telekomunikacionit

3

CE

Komunikimi Mobil

4

CE

Menaxhimi I rrjetave dhe sigurisë

 

 

 

 

D

SPECIALIZIMI: GRAFIKA KOMPJUTERIKE DHE MULTIMEDIA

 

1

Bazat e Grafikës Kompjuterike

 

2

Computer Aided Design (CAD)

 

3

Hyrje në Sistemet Multimediale

 

4

Hyrje në Animacionet Kompjuterike

 

 

 

 

E

SPECIALIZIMI: WEB PROGRAMMING

 

1

Teknologjitë e webit dhe Shërbimet

 

2

Zhvillimi dhe Dizajnimi I Webit

 

3

Hyrje në Web Programim

 

4

Web Multimedia

 

 

 

 

F

SPECIALIZIMI: ROBOTIKA DHE SISTEMET INTELEGJENTE

 

1

Intelegjenca Artificiale

 

2

Përceptimi I makinës dhe Vizioni

 

3

Të mësuarit e Makinës dhe Prezantimi I Njohurisë

 

4

Dizajnimi I Sistemeve dhe Kontrollit në Mekatronike

 

 

 

 

G

SPECIALIZIMI: INFORMATIKA BIOMJEKËSORE

 

1

Informatika për menaxhimin e kujdesit shëndetësor

 

2

Hyrje në Bioinformatik

 

3

Inxhinieria Biomjekësore

 

4

Modelimi dhe simulimi biomjekësor

 

 

 

 

H

SPECIALIZIMI: SIGURIA DHE SIGURIMI I INFORMACIONIT

 

1

Siguria e IT

 

2

Siguria Kibernetike

 

3

Kriptografia

 

4

Siguria e Bazës së të dhënave

 

E

Zgjedhore të lira

 

1

Dizajnimi VLSI

 

2

Compiler Design

 

3

Programimi I lojërave

 

4

Dizajnimi I Modeleve

 

5

Programimi Funksional

 

6

Programimi I udhëhequr nga ngjarjet (Event-Driven)

 

7

Cloud Computing

 

8

Programimi Mobil

 

9

Programimi I lojërave

 

10

Programimi Aplikativ

 

11

Komunikimi I të dhënave

 

12

Infrastruktura e Serverëve

 

13

Rrjetat pa tela

 

14

Big Data

 

15

Senzorët dhe Aktivizuesit

 

16

Procesimi digjital I sinjalit

Lajme