Fakte rreth programit

Përshkrimi i institucionit (emri)

 

Kolegji UBT

Emërtimi i programit të studimit

Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri

Kategorizimi (BA, MA, BSc, MSc, PhD,  doktoratë, kurs universitar)

Bachelor i shkencës (BSc.)

Niveli 6

Grada akdemike dhe emërtimi i diplomës në formë të plotë dhe të shkurtuar

Bachelor i shkencës nw Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri

Profili i programit akademik

Inxhinieria e Sistemeve Softwerike

Baza e të dhënave dhe Sistemet e Informacionit

Rrjetat dhe Telekomunikimet

Grafika Kompjuterike dhe Multimedia

Web Programming

Robotika dhe Sistemet Intelegjente

Informatike Bio Mjeksore - BioInformatika

Siguria dhe Sigurimi I Informacionit

 

Grupi të cilit i orientohet oferta

Studentët – programi ofrohet për studentët që kaën përfundurar arsiminn e tyre të mësëm dhe që kanë dhënë provimin kombëtar të maturës

Praktikantët e TIK-ut dhe Menaxherët – programi ofrohet edhe për praktikantët ekzistues të TIK-ut që janë të interesuar për të përmirësuar edhe më tej njohuritë e tyre dhe shkathtësitë në profesion

Profesionistët e Industrisë – programi ofrohet për ata të cilat ushtrojnë funksionë të ndryshmë të TIK-ut në strukturat e tjera ekonomike ku integrimi i TIK-ut është parë si një vlerë e shtuar

Profesionistët e Administratës Publike – programi ofrohet për ata të cilët tashmë punojnë në administratën publike dhe ku TIK-u është parë si një mjet kyq, për menaxhimin e informacionit, sigurisë së informacionit, qeverisjes elektronike (e-qeverisja) dhe aty ku përdorimi i TIK-ut ndikon në përmirësimin e shërbimeve publike 

Kohëzgjatja minimale e studimit

Gjashtë semestra {tri vite akademike}

Forma e studimit (e rregullt, pa shkëputje nga puna, studim në distancë etj.)

E rregullt

Numri i ECTS-ve

180 ECTS

Vendi i Studimit

Kampusi Prishtinë

Kampusi Inovativ në Lipjan

Kampusi në Ferizaj

Kampusi në Prizren

Lajme