Rezultatet e pritshme

Ky program ofron mundësi për studentët që të zhvillohen  dhe demonstrojnë njohuri dhe kuptim, shkathtësi si dhe atributet e tjera si në fushat e mëposhtme:

Njohuritë dhë aftësitë

Studentët do të përfitojnë njohuri dhe të kuptuarit e:

 

 • Parimet themelore dhe njohuri teknike të shkencave kompjuterike dhe inxhinirisë
 • Kuptimi i temave dhe principeve të Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë si dhe aplikimi i saj në qështje praktike
 • Vlerësimit dhe ndërveprimit në bes të teorisë dhe praktikës, lidhjes së tyre dhe mënyrat se si e ndikojnë njëra-tjetrën        
 • Kuptimi i aplikimit të shkencave kompjuterike dhe inxhinierisë në zgjidhje të problemeve reale
 • Të jetë në gjendje që të dizajnojë dhe të ëprmirësojë një sistem bazuar në vlerësimin sasior dhe kualitativm të funksionalitetit të tij, përdorimin dhe përformancës
 • Të jetë në gjendje të komunikojë në mënyrë efektive zgjidhjet e tyre për të tjerët, duke përfshirë edhe se si kjo e zgjidh problemin dhe cfarë supozime janë bërë
 • Të kuptojë cështjet sociale, ligjore dhe etike në fushën e Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë
 • Të jetë në gjendje, të punojë në ekip dhe të menaxhojë zhvillimin e tyre, kohën dhe prioritetet
 • Të kuptojë dhe të vlerësojë së informatika ndërvepron me shumë zgjidhje të ndryshme specifike

 

 

Aftësi tjera të transferushme

 • Studentët do të përfitojnë zhvillim të shkathtësive të transferushme me të cilat ata do të jenë në gjendje që:
 • Përdorin shkathtësitë analitike për klasifikim dhe prezantim të të dhënave në mënyrë koherent si pjesë e procesit të zgjidhjes së problemeve
 • Përdorimi i Teknologjisë së Informacionit për të simuluar sistemet, analizimin e të dhënave dhe dizajnimin e zgjidhjeve për të menaxhuar qështjet
 • Të komunikojë në mënyrë të qartë dhe efektive duke përdorur dëshmi, paraqitje grafike dhe aftësi të të shkruarit
 • Të jetë ne gjendje që të aplikojë qasje sistemore dhe integruse me kërkesat e vendit të punës

 

Lajme