Përshkrimi (emri) I programit studimor

 

Master I Juridikut  LLM

Niveli i kualifikimit sipas NQF

(me shkurtesat BA, MA, PhD, program i doktoratës, kurs universitar, certifikatë ose diplomë profesionale)

Niveli  7

Diploma akademike ose emrin e diplomës, shkruhen në mënyrë të plotë dhe në formë të shkurtuar

 

Master I Juridikut LLM ne te Drejten Biznesore Nderkombetare dhe Evropiane

Zona e studimit sipas  Erasmus Subject Area Codes (ESAC)

Master i Juridikut LLM

Profili i programit akademik (specializimi)

 

E Drejta Biznesore Nderkombetare dhe Evropiane

Grupi I synuar

 

Studentët që kanë përfunduar nivelin Baçelor (240 ECTS) dhe të plotësojnë kërkesat në bazë të ligjit

Kohëzgjatja minimale e studimeve

Dy  semestra {një vit akademik}

I Rregullt

Forma e studimeve (kohë të plotë, me kohë të pjesshme, në distancë të mësuarit etj)

Rregullt

Numri i kredive ECTS (total dhe në vit)

60 ECTS

Modulet / Lendet (titujt)

 

·         E Drejta Biznesore Nderkombetare

·         E Drejta dhe Institucionet e BE-se

·         E Drejta E konkurrences nderkombetare dhe evropiane

·         E Drejta Evropiane e Tregut te Mbrendshem

·         E Drejta Tatimore nderkombetare dhe evropiane

·         Metodat e Kerkimit Shkencor

·         E Drejta E Patentes nderkombetare dhe evropiane

·         E Drejta E-Komercit Nderkombetar dhe evropian

·         Zgjedhore (E Drejta e Punes se BE-se, E Drejta Bankare dhe Financiare e BE-se,  E Drejta e OBT-se, Qeverisja Nderkombetare e Korporatave)

·         Disertacioni

 

Numri i vendeve të studimit

50 për grup­

Lajme