Rezultatet e pritshme të programit

Pas përfundimit të programit me sukses, studentët do të jenë në gjendje të:

  • Tregojnë njohuri dhe kuptim të plotë të pjesës kryesore teorike, koncepteve politike dhe çështjeve kryesore që lidhen me shkencat politike, burimi i njërës nga ndërdiciplinat e saj, dhe objekti i saj i studimit;
  • Demonstrojnë të menduarit analitik dhe në thellësi, të zgjidhin problemet e qasjeve të sjelljes dhe strukturës së institucioneve, sistemet politike dhe elitat politike, si në komunikimin me shkrim ashtu edhe atë me gojë;
  • Demonstrojnë kapacitetet për të analizuar në mënyrë kritike, interpretuar dhe vlerësuar hulumtimin e shkencave politike, me theks të veçantë në Kosovë ose në lidhje me politikën e Kosovës;
  • Të jenë të aftë për të aplikuar për njohuritë dhe aftësitë në praktikën e politikës brenda kontekstit të Kosovës dhe kontekstet e supozuara politike ndërkombëtare;
  • Të shfaqin fakte profesionale në një nga këto fusha (në përputhje me rrjedhat e Programit): Marrëdhëniet ndërkombëtare dhe diplomacia, integrimeve evropiane dhe administratës publike.

 

Lajme