Rezultatet e pritshme të programit

  • Përmes njohurive të fituara, studentët duhet të aftësohen në:
  • Të kuptuarit e teknikave të projektimit, ndërtimit dhe mbikëqyrjes së infrastrukturës rrugore.
  • Të kuptuarit e aspekteve inxhinierike të projektit
  • Njohuritë për vlerësimin e aspektit social, ekonomik, ambiental të rrethinës në procesin e projektimit dhe ndërtimit të infrastrukturës rrugore.
  • Komunikim dhe interpretim profesional në nivele të ndryshme të audiencës
  • Njohuri për zgjidhjen e strukturës së bazamentit dhe të substrukturës rrugore, teknologjisë ndërtimore dhe problemeve inxhinierike të lidhura me industrinë e ndërtimit

 

Lajme