Fakte rreth programit

Përshkrimi (emri) i institucionit

Kolegji UBT

Përshkrimi (emri)  i programit të studimit

Inxhinieri e Ndërtimit dhe Infrastrukturës

KKK Niveli

(me shkurtesat BA, MA, PhD,  program doktorate, kurs universitar, certifikatë apo diplomë profesionale)

Bachelor i Shkencës në Inxhinieri e Ndërtimit dhe Infrastrukturës

NQF Niveli 6

Grada akdemike dhe emërtimi i diplomës në formë të plotë dhe të shkurtuar

Bachelor i Shkencës në Inxhinieri e Ndërtimit dhe Infrastrukturës

Profili i programit akademik

Inxhinieri e Ndërtimit dhe mjedisit me Infrastrukturë

Grupi të cilit i orientohet oferta

Kandidatë të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme

Kohëzgjatja minimale e studimit

Gjashtë semestra (tre vite)

Forma e studimit (e rregullt, pa shkëputje nga puna, studim në distancë etj.)

E Rregulltë

Numri i ECTS kredive (total dhe per vit)

180 ECTS

Lajme