Vizitat studimore

Vizitat studimore janë një komponent i rëndësishëm për studentët e Kolegjit UBT, të cilat e ndërlidhin të mësuarit akademik me të mësuarit në bazë të aktiviteteve. Plani i vizitave studimore është një plan i obligueshëm për departamentet e studimeve ku çdo departament bënë planin e vizitave studimore me karakter mësimor.  Qendra për Orientim në Karrierë dhe Internship i ofron përkrahje departamenteve në realizimin me sukses të këtyre vizitave studimore brenda dhe jashtë vendit.

  • Vizita studimore në institucione dhe kompani në nivel vendi
  • Vizita studimore në institucione dhe kompani jashtë vendi

Vizita studimore

Për më shumë info: [email protected]

 

Lajme