Rezultatet e pritshme të programit

Me përfundimin e suksesshëm të studimeve në programin Komunikim dhe Media, studentët do të jenë në gjendje që:

 

  • Të punojnë në ekipe multikulturore,
  • Të zotërojnë dhe të zbatojnë nivel të avancuar dhe profesional në gjuhë të huaj,
  • Të zhvillojnë komunikim digjital dhe strategji të marketingut duke punuar në ueb-faqe,
  • Të fillojnë biznesin e tyre personal në një bazë të fortë të njohurive,
  • Të zotërojnë teoritë dhe praktikat e duhura për ushtrimin e profesionit,
  • Të absorbojnë shpejt informacione të mjaftueshme,
  • Të zhvillojnë aftësi të domosdoshme në dizajnin dhe redaktimin e shtypit,
  • Të zotërojnë aftësitë verbale dhe të shkruara të cilat i arrijnë t’i përforcojnë përderisa marrin njohuri të mjaftueshme për çështjet dhe strategjitë e komunikimit ndërkulturor dhe tejkulturor,
  • Të përmirësojnë dhe të zhvillojnë stilet e tyre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lajme