Fakte rreth programit

                      

Emërtimi i drejtimit të studimit

Media dhe komunikim

Kategoria  (BA, MA, Ph.D., kurset për Bachelor)

 

Studimet Bachelor

Kategoritë shkencore

Bachelor i Shkencave  (BA)

Grupi i synuar

Studentët që kanë përfunduar shkollën e mesme\maturën shtetërore

Minimuni i zgjatjes së studimeve

Gjashtë semestra

Mënyra e studimeve ( i rregullt ,pa shkëputje nga puna ., me korrespondencë  etj.)

I rregullt

Modulet (Pasqyrë e shkurtër)

Programi Bachelor në media dhe komunikim zgjatë 3 vite (6 semesrta) duke përfshirë edhe Temën e Diplomes. Studimet Bachelor përmbajnë 180 ECTS dhe janë të ndara në lëndët obligative dhe zgjedhore.

Ky program është i krahasueshëm me disa universitete si: Prishtina, Tirana, Zagrebi, Parisi etj.

Ky program është i dizajnuar në mënyrë që të ofroj kombinim të tri fushave, esenciale, aftësitë praktike, sikurse intervistat dhe shkrimi në media të ndryshme; njohuritë për njerëzimin dhe parimet etnike që studentët duhet ti zotojnë në kontekstin e gazetarisë.

Ky është një program stimulues i cili ofron studentëve njohuri teorike dhe praktike, që të jenë në gjendje për të punuar në fusha të ndryshme

Numri i vendeve për studentë.

50 për grup

Stafi Permanent Shkencor\artistik  (Numri për kategori të stafit.)

 

Dr. -11

Dr. Cand. -4

M.A./M.Sc./LLM/ -10

Pagesat.

1200 për vit.

Lajme