Monitorimi i Programit mbi arritjet e Përgjithshme me rezultatet e mësimit

Këshilli akademik i Kolegjit UBT do të bëjë një kontroll të përgjithshme të arritjeve mbi rezultateve mësimore të programit të çdo viti. Do të bëhet një raport me shkrim i vlerësimit të të arriturave të përgjithshme të mësuarit dhe do të dërgohet në Këshillin Akademik. Përveç vlerësimit të përgjithshëm të arriturave të të nxënit, një mekanizëm për sigurimin e cilësisë në nivel të studentëve funksionon vazhdimisht për të siguruar integritetin dhe kontrollin cilësorë të kënaqësive dhe arritjeve të studentëve 

Lajme