Arsyetimi mbi përmbajtjen e Programit

Programi ofron një qasje të balancuar ndaj shkencave politike, duke kombinuar llogaritë teorike me kontekstet më praktike të politikës, ofron një qasje të balancuar në mes të konteksteve ndërkombëtare dhe kombëtare të politikës dhe institucioneve, siguron një ekuilibër logjik midis sjelljes dhe kuptimeve institucionale në politikë, dhe lejon hapësirë për një formë të arsyeshme ndërmjet politikës. Ndërtimi i tillë i Programit është menduar për të siguruar një kuptim të përgjithshëm, të balancuar dhe të gjerë dhe të analizojë politikën, në mënyrë që të pajisë studentët me njohuri transferuese shkencore politike dhe aftësitë në përputhje me tregun politik kombëtar dhe ndërkombëtare.

 

Stafi:

 

Stafi i Programit dallohet në mënyra të ndryshme. Shumica e stafit janë shkencëtarë politikë, me një sfond të besueshëm akademik dhe kanë botuar punimet e tyre në revista ndërkombëtare. Disa prej tyre janë të njohur edhe për tekstet e tyre në fushën e shkencave politike. Një pjesë e stafit kanë shërbyer për vite në Kosovës dhe opinioni publik rajonal si analistë politikë vendas dhe të huaj për çështjet e politikës kanë reputacion shumë të mirë në media dhe institucione civile të sektorit.Shumica e stafit kanë shërbyer edhe në pozicione të ndryshme politike për periudha të caktuara të jetës së tyre, dhe janë të pajisur mirë me praktikat që lidhuen me përvojën dhe ekspertizës. Sa i përket vendosjes së politikave aktuale të Republikës së Kosovës, shumica e stafit kanë kredencialitet publik për të ofruar specifikimet politike lidhur me Kosovën brenda moduleve të tyre mësimore. Përveç kësaj, studentët tanë do të kenë qasje në stafin akademik dhe do të kemi një rrjedhë të vazhdueshme të dijetarëve të shquar që vizitojnë nga jashtë. Studentët mësohen me strategji të veqanta, duke u ofruar atyre hapësirë ​​për zhvillimin e karrierës dhe orientimit individual.

Lajme