Rezultatet Mësimore të Programit

Pas përfundimit të programit me sukses, studentët do të jenë në gjendje të:

1) Tregojnë njohuri dhe kuptim të plotë të pjesës kryesore teorike, koncepteve politike dhe çështjeve kryesore që lidhen me shkencat politike, burimi i njërës nga ndërdiciplinat e saj, dhe objekti i saj i studimit;

2) Demonstrojnë të menduarit analitik dhe në thellësi, të zgjidhin problemet e qasjeve të sjelljes dhe strukturës së institucioneve, sistemet politike dhe elitat politike, si në komunikimin me shkrim ashtu edhe atë me gojë;

3) Demonstrojnë kapacitetet për të analizuar në mënyrë kritike, interpretuar dhe vlerësuar hulumtimin e shkencave politike, me theks të veçantë në Kosovë ose në lidhje me politikën e Kosovës;

4) Të jenë të aftë për të aplikuar për njohuritë dhe aftësitë në praktikën e politikës brenda kontekstit të Kosovës dhe kontekstet e supozuara politike ndërkombëtare;

 

5) Të shfaqin fakte profesionale në një nga këto fusha (në përputhje me rrjedhat e Programit): Marrëdhëniet ndërkombëtare dhe diplomacia, integrimeve evropiane dhe administratës publike.

 

Pas përfundimit të programit, studentët do të kenë zhvilluar / krijuar këto aftësi:

 

1) Kuptimin teorik të kontekste kyçe politike;

2) Kapacitetet për sajimin e politikave zgjedhore me rëndësi për Kosovën dhe rajonin;

3) aftësitë e vlefshme të komunikimit verbal dhe atij me shkrim, duke u bazuar në teorinë dhe praktikën e shkencave politike;

4) aftësitë e të menduarit kritik, me theks të veçantë në konceptet bazë të shkencave politike dhe ndërdiciplinave të saj;

5) aftësitë të përgjithshme dhe të sakta themelore politike kërkimore;

 

6) arsyetim politik të zhvillimeve kryesore në politikën kombëtare.

Lajme