Rezultatet e Pritshme

Përmes njohurive të fituara, studentët duhet të aftësohen në:

  • Të kuptuarit e teknikave të projektimit dhe planifikimit
  • Të kuptuarit e aspekteve inxhinierike të projektit
  • Njohuritë për vlerësimin e aspektit social, ekonomik, ambiental të rrethinës në procesin e projektimit dhe planifikimit
  • Komunikim dhe interpretim profesional në nivele të ndryshme të audiencës
  • Njohuri për zgjidhjen e konstruksioneve, teknologjisë ndërtimore dhe problemeve inxhinierike të lidhura me industrinë e ndërtimit

 

 

 

 

 

 

Lajme