Hulumtim për Diasporën

UBT është angazhuar në  projektin e hulumtimit mbi "Perceptimin e Diasporës"

 

            Projekti ka të bëjë me përceptimin për Kosovën të bashkatdhetarëve që gjenden në diasporë: si e shohin ata Kosovën, sa kanë ndikim për nga ana ekonomike në Kosovë, kush do të ishte një faktor që do të sillte ndryshime në Kosovë, sa u ka ofruar Kosova  kushte atyre, sa ka ndikim Kosova në diasporë për ruajtjen e identitetit, gjuhës e  kulturës së kosovarëve, a i ka ofruar Kosova kushte diasporës për të investuar në Kosovë, çka mundet Kosova të bëjë që të përmirësojë relacionet me shtetin ku ata jetojnë...

 

          Duke dashur që të informojmë sa më shumë bashkatdhetarë që gjenden në diasporë dhe duke pasur parasysh që shumica prej tyre tani janë me pushime në Kosovë, ju lusim që ta përcillni këtë pyetësor te ata që të kenë mundësin  edhe ata të jenë pjesë e këtij hulumtimi.

 

            Duke plotësuar pyetësorin do të jepni një kontribut të madh për këtë hulumtim që do të ketë ndikim të drejtpërdrejtë për ndryshime pozitive në lidhje me shumë çështje që kanë të bëjnë me diasporën.

 

Pyetësor mbi perceptimin e Diasporës ....

- Emri dhe mbiemri:

 

 

- Vendlindja

 

 

- Vendi ku jetoni aktualisht

 

 

- Qe sa vite jetoni në këtë shtet

 

 

- Sa shpesh vini në Kosovë

 

 

- Në vendin ku jetoni, a keni përkujdesje nga shteti i Kosovës (misionet diplomatike, pajisja me dokumente zyrtare, organizimet e ndryshme ...):

 

 

 

- A e vëreni veprimin e shtetit të Kosovës dhe cili është ndikimi në jetën tuaj.

 

 

 

- A kanë ndikuar politikat e shtetit të Kosovës në ruajtjen e identitetit, gjuhës e kulturës

 

 

 

- A mendoni se shteti i Kosovës ka përkujdesje të mjaftueshme ndaj jush kur vini në Kosovë:

 

 

 

 

 

- Çfarë konkretisht ju ofrohet:

 

 

 

 

- Cilat janë kërkesat e juaja:

 

 

 

 

 

- A mendoni se shteti ka krijuar kushte që ju të investoni në Kosovë, në biznes të vogla apo të mëdha. A keni biznes në Kosovë? Nëse jo, a mendoni që në të ardhmen të hapni një biznes në Kosovë:

 

 

 

 

 

- A dërgoni në vazhdimësi para në Kosovë? Kë e ndihmoni? A keni dërguar më shumë më herët apo tani?

 

 

 

 

 

-          Çka mund të bëjë Kosova që të përmirësohet imazhi i saj?

 

 

 

 

 

-          Çka mund të bëjë Kosova për zhvillimin ekonomik të saj?

 

 

 

-          Çka mund të bëjë Kosova për të përmirësuar relacionet me shtetin ku ju jetoni?

 

 

 

-          Ndonjë ide apo praktikë e mirë nga shteti ku ju jetoni, për zhvillimin më shpejtë të Kosovës?

 

 

 

 

-      A keni fëmije që shkojnë në  shkolle, nëse po atëherë a vijojnë mësimin plotësues në gjuhen shqipe

 

 

 

           UBT

                                  Zyra e projektve

                    "Lagja Kalabria" p.n. 10000 Prishtine

Hanë Jahiu, Email: hana.jahiu@ubt-uni.net Tel: 038-541 400 ext 104

                     

 

 

 

 

                     

 

 

Lajme