Fakte rreth programit

Përshkrimi (emri) i institucionit, degës

Kolegji UBT

Përshkrimi (emri)  i programit te planifikuar të studimit

Arkitekturë

A është programi i akredituar ne qendër?

Nëse po: prej-deri.

Po deri në shtator të 2019

KKK Niveli  (me shkurtesat BA, MA, PhD,  program doktorate, kurs universitar, certifikatë apo diplomë profesionale)

Bachelor i Shkencës në Arkitekturë

NQF Niveli 6

Grada akdemike dhe emërtimi i diplomës në formë të plotë dhe të shkurtuar

Bachelor i Shkencës në Arkitekturë

Profili i programit te planifikuar akademik

Arkitekturë

Grupi të cilit i orientohet oferta

Studentët të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme

Kohëzgjatja minimale e studimit

Gjashtë semestra {tri vite akademike}

Forma e studimit (e rregullt, pa shkëputje nga puna, studim në distancë etj.)

E Rregulltë

Numri i ECTS kredive (total dhe per vit)

180 ECTS

Taksat e studimit

1200 € për vit akademik

Lajme