Përmbajtja

Fakulteti Sistemet e Informacionit


Sistemet e Informacionit (SI) është fakultet që disponon një program adekuat  të dizajnuar për të përgatitur profesionistë në fushën e Sistemeve të Informacionit, duke përfshirë analizën e sistemeve, dizajnimin e tyre dhe aplikimin e tyre në biznes, në institucione dhe në inxhinieri. Ky program fokusohet në përdorimin e teknologjisë kompjuterike dhe të menaxhimit të informacionit për të zhvilluar dhe aplikuar  metoda për zgjidhjen e problemeve të bizneseve dhe të organizatave , duke e kuptuar  thellësisht problemin dhe duke aplikuar metoda të  organizuara të menaxhimit dhe të teknologjive informative.

Për të realizuar me sukses punën e vet një profesionist nga Sistemet e Informacionit do të jet aktiv në:

  • Analizë dhe zhvillim të sistemeve duke ofruar dimensionet analitike dhe teknikat të dizajnimit të sistemeve të informacionit dhe duke punuar në një ambient dhe ekip multi-disciplinar.
  • Zhvillim të Ueb-aplikacioneve  me theks të veçantë i orientuar në  zhvillimin e Ueb-sistemeve të informacionit të biznesit të bazuar në Internet.
  • Sigurimin dhe sigurinë e informacioneve duke reflektuar njohuri  dhe pajisje të nevojshme për mbrojtjen e sistemeve të informacionit dhe të vet  informacionit.
  • Zhvillimin e sistemeve  digjitale të ndërmarrjeve duke përdorur kompjuterët, rrjetat, serverët dhe bazat e të dhënave në një shkallë të gjerë në të gjitha nyjat e rrjetit të ndërmarrjeve.

 

Pothuajse të gjitha programet akademike nga fusha e  biznesit apo në fushat tjera, kërkojnë nga studentët  që të kryejnë së paku një lëndë  në diçka të quajtur Sistemet e Informacionit. Por çfarë saktësisht do të thotë  termi Sistemet e Informacionit? Ekzistojnë shumë definime të Sistemeve të Informacionit. Le të fillojmë duke marrë një vështrim në disa nga përkufizime më të njohura:

Studimi i Sistemeve të Informacionit (SI) është studimi i përgjithësuar i ndërlidhjeve në mes të aktiviteteve biznesore dhe atyre organizative me  teknologjinë softuerike dhe atë harduerike. Ky kombinim është i nevojshëm për të i mundësuar bizneseve, organizatave apo individëve mbledhjen, klasifikimin, procesimin (përpunimin), ruajtjen si dhe krijimin dhe shpërndarjen e  të dhënave.

Sistemet e informacionit janë kombinime të hardware, software, dhe të rrjetave të telekomunikacionit që njerëzit i ndërtojnë dhe i përdorin për të mbledhur, për të krijuar dhe për të shpërndarë të dhëna të dobishme, zakonisht në mjedise biznesore dhe organizative.

 

Sistemet e informacionit janë komponente të ndërlidhura menaxheriale dhe teknologjike që punojnë së bashku për të mbledhur, përpunuar, ruajtur, dhe shpërndarë  informacionin  e nevojshëm për të mbështetur vendimmarrjen, planifikimin, koordinimin, organizimi, monitorimin dhe kontrollin, analizimin dhe vizualizimin e  në një organizate. Kjo e fundit nënkupton që organizatat për të funksionuar në ditët e sotme duhet të posedojnë strukturat organizative (formën e organizuar të njerëzve) dhe teknologjinë e nevojshme për të mundësuar funksionimin e strukturave organizative. 

Lajme