Rrezultatet e pritshme te Mësimit

Ky program tek studentet ofron mundësi për zhvillim dhe demonstrim te dijes dhe te kuptuarit, shkathtësive dhe atributeve tjera ne fushat ne vazhdim:

a. Njohuritë dhe të kuptuarit

Studentet do te marrin njohuritë dhe te kuptuarit nga:

 • Zhvillimin e njohurive te avancuara ne teori, metoda dhe praktike te përdorura ne zhvillimin e komponentëve dhe sistemeve mekanike për produkte mekatronike.
 • Zhvillimin e njohurive te avancuara ne teori, metoda dhe praktike te përdorura ne zhvillimin e qarqeve elektronike analoge dhe te fuqisë qe përdoren ne produktet mekatronike
 • Zhvillimin e njohurive te avancuara ne teori, metoda dhe praktike te përdorura ne zhvillimin e solucioneve embedded qe përdoren ne produktet mekatronike
 • Shkathtësitë e te kuptuarit dhe reflektimit ne praktikat, teoritë aplikative dhe metodat e avancuara dhe reflektimin e praktikave dhe aplikimin e teorive dhe metodave ne kontekst te zhvillimit te sistemeve dhe produkteve mekatronike

b. Shkathtësitë

Studentët do të zhvillojnë shkathtësitë për:

 • Aftësi për te aplikuar metoda dhe vegla te inxhinierisë se avancuara dhe te zotëroi shkathtësitë e ndërlidhura ne proces te zhvillimit te sistemeve dhe produkteve komplekse mekatronike.
 • Aftësi për te aplikuar metoda dhe vegla te inxhinierisë qe te specifikoi dhe zhvilloi komponentë dhe sisteme mekanike ne kontekst mekatronik kompleks
 • Aftësi për te aplikuar metoda dhe vegla te inxhinierisë qe te specifikoi dhe zhvilloi qarqe elektronike analoge ne kontekst mekatronik kompleks
 • Aftësi për te aplikuar metoda dhe vegla te inxhinierisë qe te specifikoi dhe zhvilloi harduer dhe softuer embedded  ne kontekst mekatronik kompleks
 • Aftësi për te vlerësuar praktikat e orientuara dhe çështjet teorike dhe te sqaroi zgjedhjet dhe solucionet ne procesin e zhvillimit mekatronik, gjithashtu te sqaroj dhe zgjedh metodën dhe teknologjinë e solucionin optimal te përshtatshme për zgjidhjen e detyrës se dhënë për zhvillimin kompleks mekatronik
 • Aftësi për te dokumentuar, prezantoi dhe komunikoi çështjet e avancuara te inxhinierisë dhe çështjet e ndërlidhura akademike tek partneret (specialistet) bashkëpunues dhe përdoruesit (jo-specialist)

c. Kompetenca dhe atribute të tjera

Studentët do të marrin dhe zhvillojnë shkathtësi transferuese me anë të së cilave do të jenë në gjendje të:

 • Aftësi për trajtimin e situatave komplekse dhe te orientuara ne zhvillim, kontekst te studimit ose te punës sikurse një ekspert ne kontekst te inxhinierisë ndërkombëtare
 • Aftësi qe ne forme te pavarur te marre pjese ne projekte te zhvillimit te produkteve dhe bashkëpunim interdiciplinar me një qasje inxhinierie profesionale.
 • Aftësi qe ne forme te pavarur te marrë përgjegjësinë dhe te identifikoi nevojat e tije për te mësuar dhe te organizoj për vete mundësi mësimi ne ambiente te ndryshme te mësimit.
 • Aftësi për te punuar si inxhinier profesionist dhe te vazhdoi studimet ne fushat relevante

 

Lajme