Rrezultatet e pritshme

Rrezultatet e pritshme

 

Me përfundimin e programit studimor, studentët do të munden të:

  • Kutpojnë në mënyrë sistematike dhe të vetëdijshme qështjet kritike aktuale të ndërlidhura me fushën e Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë
  • Fitojnë një kuptim të plotë të teknikave të zbatueshme në kërkime apo projekte të tyre në të ardhmen
  • Kuptojnë në mënyrë praktika aplikimin e njohurive dhe se si teknikat e ndërtuara të hulumtimit mund të përdoren për të krijuar dhe interpretuar njohuritë në Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri
  • Të kuptojnë konceptet që I mundësojnë studentëve të vlerësojnë në mënyrë kritike hulumtimet aktuale dhe njohuritë në fushën e Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë
  • Kuptimi I koncepteve të metodologjive në Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri
  • Merren me qështje komplekse sistematike dhe creative, dhe të komunikojnë konkluzionet e tyre tek audience jo e specializuar
  • Demostrojnë vetë orientimin e tyre në trajtimin dhe zgjidhjenb e problemeve dhe të veprojnë në mënyrë të pavarur gjatë planifikimit dhe zbatimit të detyrave në nivel profesional
  • Të demostrojnë njohuri dhe kuptim të qështjeve legale dhe etike në fushën e Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë
  • Të gatshëm për të kontribuar në ekipe dhe projekte të përbashkëta në kontekstin local dhe ndërkombëtar
  • Të demostrojnë përkushtim në avancimin e njohurive të tyre dhe zhvillimit të shkathtësive të reja

 

 

Lajme