Mekatronikë dhe Teknologji të tjera

  • Mekatronikë (Pneumatikë, Elektro-Pneumatikë, E-Teknika / Programmable Logic Controllers (PLC),
  • Hidraulikë, Elektro-Hidraulikë, Sistemet e Kontrollit Hidraulik, SensorëtDesign Assembly & Mirëmbajtja e
  • Sistemeve Mekatronike
  • CAx - Teknologjitë (CAD/CAM, CAQ, CAP dhe CA të tjera)       
  • CNC-Teknikat
  • Robotikë
  • Teknika të Punës/ Dokumentimi TeknikMekatronikë
  • Saldimi
  • Inovimi

Lajme