Stafi dhe Vlerësimi

Stafi Akademik


Përbëhet nga ekspertët me kualifikime shumë të larta akademike-shkencore dhe përvojë te madhe profesionale - vendorë apo ndërkombëtarë. Stafi i ynë Akademik ka reputacion te vlerësuar në fushën e mësimdhënies dhe hulumtimit.

 

Stafi dhe Vlerësimi

 

Përformanca dhe vlerësimi i studentëve gjatë studimeve bazohet në këto elemente:

  • Provimet finale
  • Testimet periodike
  • Projektet, Seminaret
  • Pjesëmarrja aktive ne ligjërata
  • Hulumtimet dhe Prezantimet

 

Lajme