Rrezultatet e pritshme

Pas përfundimit të suksesshëm të nivelit Master në Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi, studentët do të kenë mundësi që të:

  • Të aplikojnë mendimin e tyre kritik dhe të integruar.
  • Të përdorin teknologjinë informative në dizajnimin organizativ dhe menaxherial.
  • Të komunikojnë në mënyrë efektive.
  • T’i analizojnë forcat e brendshme dhe globale që ndikojnë në suksesin organizativ.
  • Të identifikojnë dhe të vlerësojnë dilemat etike që ndërlidhen me vendimmarrjen biznesore.
  • Të menaxhojnë rrjedhat organizative në mënyrë individuale dhe në grup.
  • Të vlerësojnë pozicionin financiar të organizatës.
  • Të zhvillojnë kuptimin strategjik të funksioneve kryesore të biznesit, menaxhimit, llogaritjeve, ekonomisë, financave, biznesit ndërkombëtar, menaxhmentin e sistemit të informimit, të marketingut, operacioneve etj.
  • Të jenë të gatshëm që të japin dijen e tyre për suksesin e grupit të interesit si dhe për organizatat në rrezik menaxherial në biznes.

Rrezultatet e pritshme

Lajme