Përshkrimi i Programit

ҪKA OFRON FAKULTETI MBE ?

Përshkrimi i programit

MBE ka dizajnuar programe specifike, duke marrë në konsideratë kërkesat e tregut nga trendët vendorë, regjionalë dhe ata botërorë të zhvillimeve dhe kërkesat e tregut të punës. Programi është hartuar bazuar në faktorët më të rëndësishëm dhe nga treguesit e matshëm të nevojave për zhvillim ekonomik dhe të mundësive të reja të vendeve të punës në tregjet vendore dhe ndërkombëtare.


Burimet hyrëse për të dizajnuar programet e MBE janë marrë duke filluar nga Strategjia Kombëtare e Punësimit dhe Planit për Zhvillim Ekonomik Kombëtar, Reformat Biznesore të hartuara nga USAID-i, Programi për Zhvillim të Sektorit Privat i Bankës Botërore, të Ministrive përkatëse të Republikës së Kosovës, pikëpamjet e biznesit privat në Kosovë, si dhe konkluzionet nga konsultimi me studentët aktualë dhe alumnin e MBE-së.

Procesi i dizajnimit të programeve ka marrë parasysh edhe krijimin e infrastrukturës moderne dhe të stafit akademik me eksperiencë dhe njohuri ekselente nga fushat adekuate. Në këtë rast është ngritur infrastrukturë e re, është rinovuar infrastruktura ekzistuese, është modernizuar teknologjia për mësim proaktiv në platformën elektronike ‘Moodle’ dhe ambienti i mësimit është pajisur me mjete të nevojshme dhe me libra adekuatë për studim modern profesional.


Programet e dizajnuara të fakultetit MBE janë programe të akredituara dhe të ri-akredituara nga ekspertët ndërkombëtarë të fushës së menaxhimit, të biznesit dhe të ekonomisë, si dhe të Agjencisë për Akreditim të Republikës së Kosovës për periudhën 2015-2020. Akreditimi është një proces që ka për detyrë të identifikojë nëse programet janë adekuate, i plotësojnë të gjitha normat dhe standardet akademike kombëtare dhe ndërkombëtare, dhe se janë programe të nevojshme për zhvillim ekonomik dhe për tregun e punës. Në këtë rast të gjitha programet e MBE janë akredituar, gjë që dëshmon që programet janë serioze dhe me vlerë të posaçme kombëtare dhe ndërkombëtare.  


PROGRAMET AKADEMIKE BAҪELOR DHE MASTER QË OFRON MBE

Fakulteti MBE ofron këto programe akademike:

1. Banka, Financa dhe Sigurime

2. Kontabilitet, Auditim dhe Tatime

3. Marketing dhe Shitje

4. Menaxhment, Ndërmarrësi dhe Inovacion

5. Biznes Ndërkombëtar

 

Të drejtën për t’u regjistruar në Programin Baҫelor të Fakultetit MBE e kanë të gjithë ata që kanë përfunduar maturën dhe që përmbushin kërkesat sipas Ligjit mbi Arsimin e Lartë të Republikës së Kosovës. 

Përmbajtja

Lajme