IPD – Shkolla Profesionale

Punëdhënësit janë gjithmonë e më tepër të interesuar  për individë të cilët janë përgjegjës dhe fleksibil në fushat e tyre përkatëse. Diploma e UBT-së në studime profesionale ka për qëllim që ju të pajiseni me njohuritë, aftësitë dhe kompetencat të cilat ndikojnë në  përsosmërinë profesionale  dhe vlerësohen lartë nga punëdhënësi juaj.  Ky program ofron një bazë të fortë të njohurive nga fusha e biznesit dhe gjithashtu një studim në thellësi të fushave të specializuara.

 

Pse të zgjidhni diplomën e UBT-së në Studime Profesionale?

 • I gjithë mësimin i marr nga ky program do të jetë i Aplikueshëm , që do të thotë se ju do të keni mundësi për të përdoruar njohurit e marra nga ky program në situata profesionale. Ju gjithashtu do të merrni pjesë në punë praktike(internship) që do të ju jap juve përvojën e punës në kuadër të një  organizatë dhe gjithashtu ju garanton krijim e kontakteve që do të jenë shumë të nevojshëm në karrigen e juaj.
 • 70% nga koha juaj do të shpenzohen në përvetësimin e aftësive që ju nevojiten në vendin e punës. ashtu që ju do të keni  kurse intensive në Anglisht, Teknologjinë e informacionit dhe Studimin e Biznesit. Koha e juaj e mbetur do të shpenzohet në fushat e juaja të specializimit.
 • Diploma e Studimeve Profesionale është e përbërë nga faza të ndryshme të kualifikimeve,  kështu që në përfundimin e suksesshëm të çdo viti, ju do të pajiseni me një kualifikim që është i njohur në kuadër të Kornizës së Kualifikimit Evropian.

Për ju do të jetë e mundur zgjedhja e specializimit tuaj nga fushat e mëposhtme:

 • Art dhe Dizajn
 • Shkencat kompjuterike dhe Inxhiniering
 • Menaxhimi i Shëndetësisë
 • Menaxhment dhe Biznes
 • Gjuhë të huaja
 • Juridik
 • Mekatronikë
 • Komunikim dhe Media

 

Lajme