SKEMA VOUCHER E TRAJNIMEVE

   

 

UBT përmes skemës Voucher ka trajnuar 30 kompani prodhuese ne modulet e poshtëshënuar:

  • Sistemet prodhuese
  • Programi numerik dhe kompjuterik i procesit
  • Matjet dhe Oshiloskopi
  • Kontrolli i cilësisë se prodhimit
  • Hidraulike
  • Mekatronikë
  • Robotikë
  • Pneumatikë

Trajnimi ka rezultuar me ngritje profesionale të stafit që merret me makinat prodhuese, ngritja e aftësive për qasjen profesionale ndaj defekteve në pjesën  pneumatike, elektronike, hidraulike, sistemeve komanduese dhe programimin dhe riprogramimin e makinave prodhuese.

 

 

Skema do  të ketë një vazhdimësi edhe në të ardhmen duke pas parasysh mundësin e përcjelljes se me te mire te  ndryshimeve teknologjike te prodhimit dhe aplikimi i këtyre teknologjive tek bizneset prodhuese kosovare.
Komenti i kompanive qe kane qene pjese e këtij trajnimi:  Ne kemi përfituar mjaft informata te rëndësishme për lëmit e larte përmendura te cilat veç kemi filluar ti implementojmë.

 

                  

Lajme