Hulumtime dhe Zhvillime në UBT

Veprimtaria hulumtuese e UBT-së në periudhën e shqyrtimit ka shënuar rritje të vazhdueshme. Kjo gjë është dokumentuar në dokument të veçantë.

Hulumtimi është fokusuar, si dhe do të përqendrohet më shumë në:

•    Teknologji informimi dhe komunikimi.
•    Mekatronike dhe Automatikë.
•    Ndërtim dhe menaxhim sistemesh.
•    Zhvillimi strategjik të sektorëve të ndryshëm ekonomikë.
•    Mjedise për mundësimin e biznesit.
•    Aftësi ndërkulturore dhe biznes ndërkombëtar.
•    Ndërtim sistemesh të administratës publike.
•    Sisteme të shëndetësisë.
•    Planifikim Hapësinor, Ndërtim dhe Projektim të Qëndrueshëm.
•    Qeverisje të mirë.
•    Zhvillim ekonomik.
•    Integrime në BE/Rajonale/Ndërkombëtare.

Lajme